penitensya

penitensya.  ito ang karaniwang salitang maririnig mo tuwing mahal na araw o holy week.  pagpaparusa sa sarili, sa paggaya sa pagdurusang sinapit ni kristo para sa kaligtasan ng sanlibutan.

di kinakailangang mag-penitensya.  sapat nang kabayaran ang sariling pagdurusa ni hesus, para mabayaran lahat ng pagkakautang ninuman sa kautusan.  di kinakailangang dagdagan pa ng ating pagpepenitensya, ni tularan man sa pamamagitan ng isang palabas, pakitang-tao, o pakitang-gilas.

mas mainam pa na magtiis sa init ng tanghaling araw, ng walang pagrereklamo.  may kahirapan ito, lalo’t nasanay ang katawan natin sa lamig ng mga kuwarto o sasakyang aircon.  ito marahil ang napapanahong pagpepenitensya para sa karamihan : magtiis sa init ng panahon.

ang mga mananampalatayang kristyano ang dapat nangunguna sa pagtitiis na ito, sa halip na nangunguna sa pagrereklamo sa init ng panahon.  kahit gano katindi ang init ng panahon ngayong summer, mabuti para sa isang mananampalataya ang magtiis ng kaunti.

una, dahil mas sukdulang mainit sa dagat-dagatang apoy ng impyerno, kung saan ikaw ay naligtas na, at marami sa mga di sumampalataya ay naroon at labis na nagdurusa.  di biro ang dagat-dagatang apoy : ito’y pagpapahayag ng poot ng Diyos laban sa kasalanan.  ang mananampalatayang kristyano ay ligtas na rito.  mabuting magtiis ng kaunti, sa kaunting init ng panahon.

ikalawa, dinanas na ni kristo para sa mananampalataya ang sukdulang init sa dagat-dagatang apoy ng impyerno.  ito ang binata ni kristo sa krus — matapos nito ay sinigaw nya, “tapos na!”  “ganap na!”  hindi na muling matitikman pa ninumang sumasampalataya sa kaniya, ang sukdulang init ng dagat-dagatang apoy, ng poot ng Diyos, sa impyerno.

kaunting tiis sa init ng panahon ngayong summer.  hindi malaking bagay na hingin, lalo sa isang mananampalatayang kristyano.  ikaw at ako lamang ang katunayan na si kristo ay pumarito at nagligtas ng makasalanan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s