ang tuluyan ang paalam

galing ako sa burol, kamakailan, jan.15, 2016, burol ng tatay ng isang kaibigan, si rene, sa st.peter’s sa quezon avenue.  may kasabay na burol ito, may kalayuan, sa marikina, burol naman ng pinakamatandang kapatid ng isa pang kaibigan, si bekha.

di-gasinong malapit sa kin ang mga yumao’t sumakabilang-buhay.  ang iniwan ang malapit ang kaugnayan sa kin.

kamakailan, dec.19, 2015, nasa ika-40 araw ako ng pagyao ng isang malapit na kaibigan at kaklase noong high school.  hindi ako nakarating sa burol, libing, o pasiyam; kayat pinilit kong makarating sa ika-40 araw nya.  apat sa mga kaklase ko noong high school na kapuwa malalapit sa kin, ang sumakabilang-buhay na — si mel, si owen, si dodie, at ang kamakailan, si jim.

hindi malaon, ako na ang ibuburol.  hindi man ito kapana-panabik na abangan — ang totoo ang kamatayan ang mananaig.  hindi rin kapana-panabik isipin kung ano ang bagay na ikamamatay ko — ang tiyak ang katawan ang susuko.

susuko sa panghihina ng gulang o edad.  susuko sa pananalasa ng sakit o karamdaman.  susuko sa di-kanais-nais na calamidad o akisdente.  hind ko nililinlang ang sarili ko at talos ng pag-iisip at kalooban ko na ang yumayao ang buhay ang iiwan.

masakit ang maiwanan.  masakit ang maiwanan ng tatay o nanay, tulad ng kaibigan kong naka-burol ang tatay.  masakit ang maiwanan ng kapatid, tulad ng kaibigan kong naka-burol ang kapatid.  masakit maiwanan ng kabiyak sa buhay, tulad ng maybahay ng kaklase kong ang ika-40 araw ang napuntahan ko.  masakit ang maiwanan ng kaibigan.  ang pamamanglaw ang dumadalaw ang pait sa pusong nilisan o iniwan.  ang pait nito ay walang lunas; at ang pait ang kapahayagan ang luha.

luhang pigil sa pag-agos; luhang pina-aagos ng walang pigil.  kaloobang tanggap ang pagpanaw; kaloobang di-tanggap ang pagpanaw.  pusong panatag; pusong hinayang.  ang buhay ang dulot ang aliw sa pighati’t namamanglaw.

ang punawaw ang tuluyan ang paalam.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s